N SERİSİ TRANSİSTÖR KARŞILIKLARI

NA01E NA01F NA01H karşılığı BC337 BC635 BC637
NA02E NA02F NA02H karşılığı BC327 BC636 BC638
NA11E NA11F NA11H karşılığı BC337 BC635 BC637
NA12E NA12F NA12H karşılığı BC327 BC636 BC638
NA21E NA21F NA21H karşılığı 2SC2236 2SD1207 MPS650
NA21X NA21Y NA21Z karşılığı 2SD1801 BD515 BD525
NA22E NA22F NA22H karşılığı 2SA1382 2SA966 MPS750
NA22X NA22Y NA22Z karşılığı 2SB1201-S BD516 BD526
NA3 karşılığı 2SK1473
NA31K karşılığı BC365 BD505 BD515
NA31L karşılığı BD429 BD813 BD815
NA31M karşılığı 2SC1226
NA31X NA31Y karşılığı 2SD1801 BD515 BD525
NA31Z karşılığı 2SD1380 2SD1801 BD375
NA32K karşılığı BD506 BD516 BD526
NA32L karşılığı BD430 BD616 BD814
NA32M karşılığı 2SA699
NA32X NA32Y karşılığı 2SB1201-S BD516 BD526
NA32Z karşılığı 2SB1009 2SD1201 BD376
NA41U karşılığı BD175 BD185 BD233
NA41W karşılığı BD241 BD243 BD533
NA42U karşılığı BD176 BD186 BD234
NA42W karşılığı BD242 BD244 BD534
NA51U karşılığı BD177 BD187 BD439
NA51W karşılığı BD243 BD535 BD539A
NA52U karşılığı BD178 BD188 BD440
NA52W karşılığı BD244 BD536 BD540A
NA61U karşılığı 2N5191 BD187 BD439
NA61W karşılığı BD243 BD543A BD949
NA62U karşılığı 2N5194 BD188 BD440
NA62W karşılığı BD244 BD540A BD544A
NA71U karşılığı 2N5192 BD189 BD441
NA71W karşılığı BD243A BD537 BD539B
NA72U karşılığı 2N5195 BD190 BD442
NA72W karşılığı BD538 BD540B BD952
NAS29 karşılığı BD241 BD539A BD935
NAS30 karşılığı BD242 BD244 BD540A
NAS31 karşılığı BD243 BD539A BD543A
NAS32 karşılığı BD244 BD540A BD544A
NAS41 karşılığı BD543A BD797 BD805
NAS42 karşılığı BD544A BD798 BD808
NB011E NB011F NB011H NB012E NB012F NB012H karşılığı BC182 BC237 BC547
NB013E NB013F NB013H karşılığı BC184 BC413 BC550
NB014E NB014F NB014H karşılığı 2SC2240 2SC2459 BC550
NB021E NB021F NB021H NB022E NB022F NB022H NB023E NB023F NB023H karşılığı BC212 BC307 BC557
NB024E NB024F NB024H karşılığı 2SA1049 2SA970 BC560
NB111E NB111F NB111H NB112E NB112F NB112H karşılığı BC182 BC237 BC547
NB113E NB113F NB113H karşılığı 2SC2240 2SC2459 BC546
NB121E NB121F NB121H NB122E NB122F NB122H karşılığı BC212 BC307 BC557
NB123E NB123F NB123H karşılığı 2SA1049 2SA1285 2SA970
NB211E NB211F NB211H karşılığı BC337 BC635 BC637
NB211X NB211Y NB211Z karşılığı BC365 BC515 BD525
NB212E NB212F NB212H NB213E NB213F NB213H karşılığı 2SD667 BC637 BC639
NB212X NB212Y NB212Z karşılığı BC366 BD517 BD525
NB213X NB213Y NB213Z karşılığı BC367 BD519 BD527
NB221E NB221F NB221H karşılığı BC327 BC636 BC638
NB221X NB221Y NB221Z karşılığı BD508 BD516 BD526
NB222E NB222F NB222H karşılığı BC327A BC638 BC640
NB222X NB222Y NB222Z karşılığı BC363 BD518 BD526
NB223E NB223F NB223H karşılığı 2SB647 BC640
NB223X NB223Y NB223Z karşılığı BD520 BD528 BD530
NB311E NB311F NB311H karşılığı 2SC3328 MPS650 MPS651
NB311K karşılığı BC365 BD507 BD515
NB311L karşılığı BD813 BD815 BD817
NB311M karşılığı 2SC1226 2SC1848
NB311X NB311Y NB311Z karşılığı BC365 BD507 BD515
NB312E NB312F NB312H NB313E NB313F NB313H karşılığı 2SC3328 MPS650 MPS651
NB312K NB312X NB312Y NB312Z karşılığı BC366 BD517 BD525
NB312L karşılığı BD815 BD817 2SC1848
NB313K karşılığı BC367 BD519 BD527
NB313L karşılığı BD817
NB313M karşılığı 2SC1848
NB313X NB313Y NB313Z karşılığı BC367 D519 BD527
NB321E NB321F NB321H karşılığı 2SA1315 2SA1382 MPS750
NB321K karşılığı BD508 BD516 BD526
NB321L karşılığı BD814 BD816 BD818
NB321M karşılığı 2SA699 2SA887
NB321X NB321Y NB321Z karşılığı BD508 BD516 BD526
NB322E NB322F NB322H karşılığı 2SA1315 MPS750
NB322K karşılığı BC363 BD518 BD526
NB322L karşılığı BD816 BD818
NB322M karşılığı 2SA887
NB322X NB322Y NB322Z karşılığı BC363 BD518 BD526
NB323E NB323F NB323H karşılığı 2SA1315 MPS751
NB323K NB323X NB323Y NB323Z karşılığı BD520 BD528 BD530
NB323L karşılığı BD818 2SA887
NBD517 karşılığı BD525 BD841
NBD518 karşılığı BD526 BD842
NDB4050 NDB4060 karşılığı 2SK1416 2SK919 IRF530
NDB506 NDP506A NDP506AL NDP506B NDP506BL NDB603 karşılığı 2SK1291 2SK1296 2SK2411
NDF0610 karşılığı BST100
NDp karşılığı BF554 BFS18
NDP4050 NDP4060 karşılığı 2SK1416 2SK673 IRF530
NDP4050L NDP4060L karşılığı 2SK1301 2SK971 BUK552
NDP6030L karşılığı BUK556-60
NDP603AL karşılığı 2SK1291 2SK1296 2SK2411
NDP6050 NDP6050L NDP6051 karşılığı BUK456-50 BUZ100 PRFZ40
NDP6060 NDP6060L karşılığı BUK556-60
NDS0605 NDS0610 karşılığı 2SJ210 2SJ211
NDS7002A karşılığı BSS145 BST82
NM400 karşılığı 2SC1025 2SC825 2SD610
NO5 NO8 karşılığı 2SC3323 BC850
NR001E NR071E karşılığı BC168 BC183 BC238
NR041E NR041F NR041H karşılığı BC184 BC239 BC549
NR421D NR421F NR431E NR431F NR431H karşılığı BF225 BF314 BF496
NR461E NR461F NR461H karşılığı BF240 BF254 BF594
NR601E karşılığı 2SB647 BC636 BC638
NS3903 NS3904 karşılığı BC182 BC190 BC546
NTM2222 karşılığı BSR14 PMBT2222 SMBT2222
NTM2369 karşılığı 2SC4168 FMMT2369 PMBT2369
NTM2907 karşılığı BSR16 BSS80 SMBT2907
NTM3904 karşılığı 2SC4209 BCV70 PMBT3904
NTM3906 karşılığı 2SA1520 BC857 BCX71

Call Now ButtonBİZE ULAŞIN